Instructions for Authors

Scholarly articles, reviews and in particular cases and on the decision of the editorial board drafted unpublished memoirs and other relevant materials can be presented for the publication in Tseghaspanagitakan handes. The articles presented for the publication in Tseghaspanagitakan handes should be in Armenian (Eastern Armenian, Western Armenian), in particular cases also in foreign languages with the consent of editorial board. Submitted articles are first being reviewed and approved by the editor and only in case of meeting the aims and scope and technical requirements of Tseghaspanagitakan handes are sent to peer review. Submitted articles undergo double blind vigorous peer review by two reviewers. Based on the result of reviews the editor makes decision about the publication or refusal of the publication of the material. The editor has the right to refuse immediately the submitted article for not satisfying the scientific and technical demands of Tseghaspanagitakan handes. The publication in Tseghaspanagitakan handes is free of charge. 

STRUCTURE AND TECHNICAL DESIGN 

1. The volume should be up to 30 pages (in case of larger articles on the decision of editorial staff). 

2. The Armenian text should be in “Sylfaen,” the Latin and Slavonic texts in “Times New Roman” with size equal to12 pt, and the references with 10 pt size. 

3. On the first page the name(s) of the author(s), the first letter of father’s name, the surname, the academic degree, the position, the workplace and e-mail address should be written. 

4. The title of the article should be written in CAPITAL LETTERS, bold, centered. 

5. “Key words-” with at least 5 key words or expressions with size equal to 10pt. 

6. An abstract of 150-200 words in language of the original article. 

7. In case of necessity after the main text include acknowledgment to the individuals or/and organizations. 

8. After the main text of the article there should be also English and Russian summaries. In case of English article first the Armenian, then Russian summary should appear, while in case of Russian article – first Armenian, then English summary. After the title of the summary in each language key words in corresponding language (the key words given in the summaries must be the same in all the languages). 

9. After the summaries non-Latin list of literature in alphabetical order mentioning the title of the material in original and to give the equivalent English translation in brackets [ ]. To give other details of the reference (the name, surname of the author, the name of the publishing-house, the place, the title of the journal etc.) in Latin presented in transcript, for example: 

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009; 

Սուրիական տարեցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924; 

Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: Ministry of Diaspora, 2010; 

Sahakyan, Vera. «Հատուկ կազմակերպության (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե) ձևավորման նախադրյալները», Հայոց ցեղասպանություն – 100. Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı Mahsusa)” in Armenian Genocide -100. Collection of Papers of the International Conference]. Yerevan: Gitut’yun, 2016, 198-212. 

Marutyan, Harutyun. «Ինքնութեան «ամրացման» երկու հնարաւորութիւններ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների համատեքստում», Սփիւռք եւ ինքնութիւն (խմբ.՝ Շահան Գանտահարեան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233. 

Margaryan, Narine. «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian Children in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 4 no. 1 (2016): 25-43; 

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալթունյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, no. 12. 

10. References should be made according to the Chicago Manual of Style Online 17th Edition https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Transliteration 

Armenian 

Ա ա – A a
Բ բ – B b
Գ գ – G g
Դ դ – D d
Ե ե – E e 
Զ զ – Z z
Է է – E՛ e՛
Ը ը – Ë ë
Թ թ – T’ t’
Ժ ժ – Zh zh
Ի ի – I i
Լ լ – L l
Խ խ – Kh kh
Ծ ծ – Ts ts
Կ կ – K k
Հ հ – H h
Ձ ձ – Dz dz
Ղ ղ – Gh gh
Ճ ճ – Ch ch
Մ մ – M m
Յ յ – Y y
Ն ն – N n
Շ շ – Sh sh
Ո ո – Vo vo (բառամիջում գրել o ձևով) 
Չ չ – Ch’ ch’
Պ պ – P p
Ջ ջ – J j
Ռ ռ – R’ r’
Ս ս – S s
Վ վ – V v
Տ տ – T t
Ր ր – R r
Ց ց – Ts’ ts’
ՈՒ ու – U u
Փ փ – P’p’
Ք ք – Q q
ԵՎ և Ev ev 
Օ օ – O՛ o՛
Ֆ ֆ – F f

Russian 

А а – A a
Б б – B b
В в – V v
Г г – G g
Д д – D d
Е е – E e
Ё ё – Io io
Ж ж – Zh zh
З з – Z z
И и – I i
Й й – Ï ï 
К к – K k
Л л – L l
М м – M m
Н н – N n
О о – O o
П п – P p
Р р – R r
С с – S s
Т т – T t
У у – U u
Ф ф – F f
Х х – Kh kh
Ц ц – Ts ts
Ч ч – Ch ch
Ш ш – Sh sh
Щ щ – Shch shch
Ъ ъ – “
Ы ы – Y y
Ь ь – ‘
Э э – E՛ e՛
Ю ю – Iu iu
Я я – Ia ia

Download

[uptolike]
Theme: Overlay by Kaira