2008

Ալմա Յոհանսոն, Աքսորյալ ժողովուրդ. մեկ տարի հայոց պատմությունից, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով, Երևան, 2008, 148 էջ

Claude Mutafian, Le Génocide des Arméniens, Erevan, 2008, 32 p.

Արամայիս Բալոյան, Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարության պատմական դիվանագիտական արխիվի վավերագրերը  հայկական հարցի մասին, հատոր Ա, 2008, 252 էջ

Արամայիս Բալոյան, Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարության պատմական դիվանագիտական արխիվի վավերագրերը  հայկական հարցի մասին, 1913-1923թթ., հատոր Բ, 2010, 280 էջ

Rubina Peroomian, And Those Who Continuied Living in Turkey after 1915, Yerevan, 2008, pages 277

Hayk Demoyan, Western Media Coverage of the Nagorno-Karabakh Conflict in 1988-1999, Yerevan, 2008, pages 160

Rouben Paul Adalian, Remembering and Understanding the Armenian Genocide, Yerevan, 2008, pages 43

Theme: Overlay by Kaira