2004

Ռուսաստանը և Հայոց ցեղասպանությունը 1915-1917թթ. (փաստաթղթերի ժողովածու), կազմող, առաջաբանի և թարգմանության հեղինակ Արմեն Մարուքյան, Եր., 2004, 208 էջ

Հայոց ցեղասպանությունը Գերմանիայի դիվանագետների հաղորդագրություններում (1915-1918թթ.). ըստ Կայսերական Գերմանիայի Արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական արխիվի վավաերագրերի, կազմող և առաջաբանի հեղինակ` Վ. Ա. Միքայելյան, ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, Երևան, 2004, 219 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Տարեգրություն Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական դատապարտման և ճանաչման, Երևան, 2004, 144 էջ

Վահագն Տատրեան, Ակնարկներ հայկական ցեղասպանութեան մասին, Երևան, 2004, 48 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում (1915-1918թթ.), Երևան, 2004, 94 էջ

Արտեմ Օհանջանյան, Ավստրո-Հունգարիայի դիվանագետների հաղորդագրությունները Հայոց ցեղասպանության մասին (1915-1918թթ.), Երևան, 2004, 130 էջ

Արա Սարաֆյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության մասին, Երևան, 2004, 336 էջ

Ցուցակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի (1915-1923թթ.), I, Սեբաստիայի նահանգ, Երևան, 2004, 67 էջ

Ցուցակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի (1915-1923թթ.), II, (Խարբերդի նահանգ), Երևան, 2004, 70 էջ

Shahen Mkrtchyan, Vandalizm, Yerevan, 2004, pages 104

Марат Харазян, Воскресший из забвения, Ереван, 2004, 53 стр.

Гайк Казарян, Геноцид армянского народа в Османской империи, Ереван, 2004, 412 стр.

Անուշավան Զաքարյան, Բորիս Լազարեվսկին Հայաստանի և հայ կանանց մասին, Երևան, 2004, 112 էջ

Արմեն Մարուքյան, Ռուսաստանը և Հայոց ցեղասպանությունը 1915-1917թթ. (փաստաթղթերի ժողովածու), Երևան, 2004, 208 էջ

Валерий Тунян, Младотурки и армянский вопрос (1908-1912), часть первая, Ереван, 2004, 392 стр.

Ռաֆիկ Նահապետյան, Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը, Երևան, 2004, 258 էջ

Verjine Svazlian, The Armenian Genocide And Historical Memory, Yerevan, 2004, pages158

Հայկ Ղազարյան, Հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, 2004

Светлана Саркисян, Арам Хачатрян, Ереван, 2004, 146 стр.

Theme: Overlay by Kaira