1996

Գրիգորյան Վ., Հայությանը նվիրված կյանք, Երևան, 1996,87 էջ

Մուրադ Կարապետյան, Հայաստանի Հանրապետության բանակը 1918-1920թթ., Երևան, 1996, 138 էջ

Հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայում բուլղարական դիվանագիտական փաստաթղթերի լույսի ներքո, Երևան, 1996, 36 էջ

Амаяк Мартиросян, Великий шелковый путь и Армения, Ереван, 1996, 68 стр.

М. Д. Амирханян, Не убий! Геноцид армян и русская поэзия 1895-1918, Ереван, 1996, 123 стр.

Tessa Hoffman, “Armin Wegner”, Yerevan, 1996, pages 16

Theme: Overlay by Kaira