Ցեղասպանագիտական հանդեսում հրատարակման համար կարող են ներկայացվել գիտական հոդվածներ, գրախոսություններ, ինչպես նաև, առանձին դեպքերում խմբագրության որոշմամբ, մշակված անտիպ հուշագրություններ: 

Ցեղասպանագիտական հանդեսում հրատարակման ներկայացվող հոդվածները լինելու են հիմնականում հայերենով (արևելահայերեն, արևմտահայերեն), իսկ առանձին դեպքերում` խմբագրության համաձայնությամբ` նաև օտար լեզուներով: 

Ներկայացվող հոդվածները նախ դիտարկվում և հավանության են արժանանում խմբագրակազմի կողմից, ապա՝ թեմատիկ, որակական և տեխնիկական պահանջների բավարարման դեպքում միայն՝ ուղարկվում գրախոսության: 

Ցեղասպանագիտական հանդեսին ներկայացված հոդվածները գրախոսվում են առնվազն մեկ գրախոսի կողմից, գործընթացը կազմակերպվում է երկկողմանի գաղտնիության սկզբունքով: Գրախոսությունների արդյունքների հիման վրա խմբագրությունը որոշում է կայացնում նյութը հրատարակելու կամ մերժելու վերաբերյալ։ Խմբագրությունն իրավունք ունի անմիջապես մերժել ներկայացված նյութը`Ցեղասպանագիտական հանդեսի տեխնիկական և գիտական պահանջներին չբավարարելու դեպքում: 

Ցեղասպանագիտական հանդեսում հոդվածների տպագրությունը կատարվում է անվճար հիմունքով: 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Ծավալը՝ մինչև 30 էջ (ավելի մեծ ծավալի դեպքում՝ խմբագրության որոշմամբ)։ 
2. Հայերեն տեքստը կազմել «Sylfaen» տառատեսակով, լատինատառ և սլավոնատառ տեքստերը՝ «Times New Roman» տառատեսակով, 12 տառաչափով, իսկ հղումները` 10 տառաչափով։
3. Առաջին էջում գրել հոդվածի հեղինակ(ներ)ի անունը, հայրանվան սկզբնատառը, ազգանունը, գիտական աստիճանը, պաշտոնը և աշխատավայրը, էլ. փոստի հասցեն: 
4. Հոդվածի վերնագիրը գրել ՄԵԾԱՏԱՌԵՐՈՎ, թավատառ, հավասարեցնել կենտրոնում։
5. Հաջորդ տողում գրել «Բանալի բառեր — » արտահայտությունը և կցել նվազագույնը 5 հանգուցային բառ կամ արտահայտություն՝ 10 տառաչափով։
6. Հոդվածի բնագրի լեզվով գրել կարճ ներածական հատված (Abstract)` 150-200 բառ: 
7. Անհրաժեշտության պարագայում բուն տեքստից անմիջապես հետո հասցեագրել երախտագիտություն անհատներին և/կամ կազմակերպություններին (acknowledgment): 
8. Հոդվածի բուն տեքստից հետո գրել նախ անգլերեն, ապա՝ ռուսերեն ամփոփումը: Անգլերեն հոդվածի դեպքում գրել նախ հայերեն, ապա՝ ռուսերեն ամփոփում, իսկ ռուսերեն հոդվածի դեպքում՝ նախ հայերեն, ապա՝ անգլերեն ամփոփում: 
Յուրաքանչյուր լեզվով ամփոփման վերնագրից հետո կցել համապատասխան լեզվով բանալի բառեր (բանալի բառերը բոլոր լեզուներով տրվող ամփոփումներում պետք է լինեն նույնը)։ 
9. Ամփոփումներից հետո ներկայացնել ոչ լատինատառ գրականության ցանկն այբբենական կարգով՝ նշելով նյութի վերնագիրը բնագրով, իսկ [] փակագծերում տալ համարժեք անգլերեն թարգմանությունը: Հղման այլ մանրամասները (հեղինակի անուն, ազգանուն, հրատարակչության անունը, վայրը, ամսագրի վերնագիրը և այլն) տալ լատինատառ՝ ներկայացված տառադարձմամբ, օրինակ՝ 

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009; 

Սուրիական տարեցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924; 

Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: Ministry of Diaspora, 2010;

Sahakyan, Vera. «Հատուկ կազմակերպության (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե) ձևավորման նախադրյալները», Հայոց ցեղասպանություն – 100. Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı Mahsusa)” in Armenian Genocide -100. Collection of Papers of the International Conference]. Yerevan: Gitut’yun, 2016, 198-212. 

Marutyan, Harutyun. «Ինքնութեան «ամրացման» երկու հնարաւորութիւններ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների համատեքստում», Սփիւռք եւ ինքնութիւն (խմբ.՝ Շահան Գանտահարեան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233. 

Margaryan, Narine. «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian Children in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 4 no. 1 (2016): 25-43; 

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալթունյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, no. 12. 

Հղումներ

10. Ցեղասպանագիտական հանդեսի հղումները ձևավորել համաձայն The Chicago Manual of Style Online 17th Edition-ի: 

Հղումները պետք է համարակալվեն սկզբից մինչև վերջ: Անկախ լեզվից յուրաքանչյուր աղբյուր, եթե շարունակաբար հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից պետք է օգտագործվի` 

Նույն տեղում: (եթե էջը նույնն է) 
Նույն տեղում, …: (եթե էջը փոխվում է) 

Ա. Գրքեր (մենագրություններ կամ համահեղինակությամբ աշխատություններ) 

1) Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները. հեղինակի անունը (ամբողջությամբ), հեղինակի ազգանունը, վերնագիրը, հրատարակության քաղաք(ներ)ը, հրատարակիչը, տարեթիվը: Բոլոր գրքերի վերնագրերը գրել շեղատառ: 

Անգլերեն վերնագրերի բոլոր բառերը (բացառությամբ նախդիրների, հոդերի կամ շաղկապների) գրել մեծատառ: Օր.` 

1. Սարգիս Թորոսյան, Դարդանելից մինչև Պաղեստին (Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 55: 
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 1998), 55. 
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Providence — Oxford: Berghahn Books, 1995), 55. 

2) Եթե նույն հոդվածում գիրքը հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից և անկախ լեզվից պետք է նշվի կրճատ տարբերակը` հեղինակի ազգանունը, գրքի շեղատառ վերնագիրը (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ վերնագրի առաջին մի քանի բառը (երկար վերնագրի դեպքում): Օր.՝ 

Թորոսյան, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, 55: 
Тунян, Россия и Армянский вопрос,55. 
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55. 

4) Մեկից ավելի հեղինակների դեպքում, գրել առաջին երկու հեղինակների անունները և ազգանուններն ամբողջությամբ, ապա` «և ուրիշներ», «и др.», “et. al.”, որից հետո շարունակել վերը նշված սկզբունքներով: 

Բ. Թարգմանված գրքեր 

Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները. հեղինակի անունը, ազգանունը, գրքի վերնագիրը, թարգմանողի ամբողջական անունը և ազգանունը, հրատարակության քաղաք(ներ)ը, հրատարակիչը, տարեթիվը: Գրքի վերնագիրը պետք է գրել շեղատառ: 

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 146. Բազմակի ոչ շարունակական հղման դեպքում պետք է գրել հեղինակի ազգանունը և գրքի վերնագիրը ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ ձևով (երկար վերնագրերի դեպքում), շեղատառ, էջը: Օր.` 

1. Lahiri, In Other Words, 184. 

Գ. Թվային գրքերի (ebook) 

Թվային գրքերի օգտագործման դեպքում գրել գրքի տվյալները վերոնշյալ սկզբունքներով, ավելացնել գրքի URL կամ շտեմարանի անունը: Եթե գրքի էջերը առկա չեն, ապա պետք է նշել բաժնի կամ գլխի համարը և դիտման ժամանակը: Օր.` 

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է՝ 17.07.2019: 
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է՝ 17.07.2019: 
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary. 
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. Բազմակի ոչ շարունակական հղումների դեպքում պետք է գրել հեղինակի ազգանունը և գրքի վերնագիրը ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ ձևով (երկար վերնագրերի դեպքում) շեղատառ, էջը կամ բաժնի կամ գլխի համարը: Օր.` 

1. Melville, Moby-Dick, 722–723. 
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29. 
3. Borel, Fact-Checking, 104–105. 
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14. 

Դ. Ժողովածուներ 

1) Ժողովածուները պետք է հղվեն` նշելով հեղինակի անունը, ազգանունը ամբողջական, հոդվածի կամ գլխի վերնագիրը չակերտների մեջ, ամբողջ ժողովածուի վերնագիրը, խմբագիր(ներ)ը կամ կազմող(ներ)ը, հրատարակության քաղաք(ներ)ը, հրատարակիչը, տարեթիվը: Օր.` 

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. Martin’s Press, 1992), 280. 
2. Վերժինե Սվազլյան, «Հայոց ցեղասպանությունը ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների», Հայոց Մեծ եղեռն 90, հոդվածների ժողովածու (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005), 471: 
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность”. От Эрзурумского конгресса до Сарыкамышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: Изд-во МНЭПУ, 2016), 648. 
2) Բազմակի ոչ շարունակական հղումներների դեպքում պետք է նշել հեղինակի ազգանունը, հոդվածի կամ գլխի վերնագիրը ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ ձևով(երկար վերնագրերի դեպքում) չակերտների մեջ, էջը: 
Օր.` 
1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471. 
2. Սվազլյան, «Հայոց ցեղասպանությունը», 471: 
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648. 

Ե. Հոդվածներ 

1) Հոդվածներ հղելիս նշել հեղինակի ամբողջական անունը, ազգանունը, հոդվածի վերնագիրը չակերտների մեջ, իսկ հանդեսի անվանումը շեղատառ: Առկայության դեպքում ավելացնել գրքի URL կամ շտեմարանի անունը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): Օր.` 

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35. 
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235 
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 95, Project MUSE. 
4.Շուշան Խաչատրյան, «Ջիհադը և Հայոց ցեղասպանությունը. հրովարտակներ, հրահանգներ ու կոչեր», Ցեղասպանագիտական հանդես6, no. 2 (2014), 40: 

Բազմակի ոչ շարունակական հղումների դեպքում պետք է նշել հեղինակի ազգանունը, հոդվածի ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ (երկար վերնագրերի դեպքում) վերնագիրը չակերտների մեջ, էջը: Օր.` 

1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35. 
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23. 
6. Խաչատրյան, «Ջիհադը և Հայոց ցեղասպանությունը», 40: 

Զ. Համահեղինակությամբ հոդվածներ

Երեքից ավել համահեղինակ ունեցող հոդվածներում նշել առաջին հեղինակի անունը և ազգանունը ամբողջությամբ, ապա` «և ուրիշներ», «и др.», “et. al.”, որից հետո շարունակել վերը նշված սկզբունքներով: սա էլ է կրկնվում։ Իսկ եթե նման կրկնություններով հատվածները բուն տեքստից հանել ու վերջում դնել, որպես ընդհանրացնող ձևակերպում։ 

է. Մամուլ 

Մամուլի հոդվածներ հղելիս պետք է նշել հեղինակի ամբողջական անունը, ազգանունը, հոդվածի վերնագիրը չակերտների մեջ, իսկ հանդեսի անվանումը շեղատառ: Նշել նաև հանդեսի տպագրության վայրը: Օր.` 

1. Գալստյան Սուսաննա, «Երվանդ Օտյանը և ազգային տոնը», Ազգ օրաթերթ (Երևան), 24 ապրիլի 2010, 13: 
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43. 
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html. 
4. Խմբագրական, Ազատամարտ օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր 1914, 1: 

Բազմակի ոչ շարունակական հղումների դեպքում պետք է նշել հեղինակի ազգանունը, հոդվածի ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ (երկար վերնագրերի դեպքում) վերնագիրը չակերտների մեջ, էջը: Օր.` 

1. Գալստյան, «Երվանդ Օտյանը», 13: 
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43. 
3. Manjoo, “Snap.” 
4. Խմբագրական, 1: 

Ը. Թեզեր և ատենախոսություններ

Թեզերը և ատենախոսությունները հղելիս պետք է նշել հեղինակի անունը և ազգանունը ամբողջությամբ, թեզի կամ ատենախոսության վերնագիրը չակերտների մեջ, պաշտպանության վայրը, տարեթիվը, էջը: Օր.` 

1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of Chicago, 2013), 99–100. 
2. Նարեկ Պողոսյան, «Հայոց ցեղասպանության խնդրի ուսումնասիրությունը Ռաֆաել Լեմկինի կողմից» (ատեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017), 77: 

Բազմակի ոչ շարունակական հղման դեպքում պետք է նշել հեղինակի ազգանունը, թեզի կամ ատենախոսության վերնագիրը`ամբողջությամբ կամ կրճատ, շեղատառ, չակերտների մեջ, պաշտպանության վայրը և տարեթիվը, էջը: 

1. Rutz, “King Lear,” 158. 
2. Պողոսյան, «Հայոց ցեղասպանության խնդրի ուսումնասիրությունը», 77: 

Ը. Համացանց 

Համացանցային նյութերը հղելիս` գրել հեղինակի անունը և ազգանունը ամբողջությամբ (եթե նշված է), նյութի վերնագիրը (եթե նշված է), ապա` համացանցային հասցեն և նյութից օգտվելու ամսաթիվը: Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/, դիտվել է՝ 17.07.2019: 
2. Նարինե Մարգարյան, «Օսմանյան Կայսրության Պետական Որբանոցներում Կիրառվող Թրքացման Մեթոդները», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php, դիտվել է՝ 17.07.2019: 
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է՝ 17.07.2019: 

Բազմակի ոչ շարունակական հղման դեպքում պետք նշել հեղինակի ազգանունը և/կամ նյութի վերնագիրը(երկար վերնագրերի դեպքում` կրճատ): Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.” 
2. Մարգարյան, «Օսմանյան Կայսրության»: 
3. Bouman, “Black Hole.” 

Թ.Անձնական հաղորդակցություններ

Անձնական հաղորդակցությունները, ներառյալ էլեկտրոնային և տեքստային նամակները (messages), ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով ուղարկվող հաղորդագրությունները հղելիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ. 

1. Պետրոս Տեր-Մաթոսյան, Ֆեյսբուքյան նամակ հեղինակին, 1 օգոստոս 2017 թ.: 
2. Պետրոս Տեր-Մաթոսյան, Էլեկտրոնային նամակ հեղինակին, 15 մարտ 2017 թ.: 

11. Ամսաթվերի գրելաձև

1. Խոսքին քերականորեն չկապվող ամսաթվերում նախադաս թվանշանը գրել առանց չակերտի և առանց հոդի, իսկ ամսանունը՝ սեռական հոլովաձևով: Պահպանել ամսաթիվ-ամսանուն-տարեթիվ հերթականությունը: Ամսանունը գրել փոքրատառ: Այսպես՝ 15 մայիսի 2018 թ. կամ 15.05.2019: 

Թույլատրելի է նաև ամսանվան ուղիղ ձևով գրությունը: Օրինակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շարադասության փոփոխության դեպքում ամսանունը կարող է գրվել նաև սկզբում: Օրինակ՝ մայիսի 15 2018 թ.: 

1. Ամիս-ամսաթիվը և տարեթիվն իրարից ստորակետով չանջատել: Օրինակ՝ 3 հունվարի 2019 թ.կամ 2019 թ. փետրվարի 1
2. Միայն թվերով գրվող ամիս-ամսաթվերում գործածել միջակետ: Օրինակ՝ 25.01.2019:
3. «Թվական» բառի համառոտագրությունը՝ «թ.»-ն, գրել թվանշանից առանձին՝ թողնելով բացատ: Օրինակ՝ 31 հունվարի 2019 թ.: Միայն թվերով գրվող ամիս-ամսաթվերից հետո «թ.»-ն չգրել՝ համարելով ավելորդ: 

12. Տառադարձություն 

Հայերեն

Ա ա — A a
Բ բ — B b
Գ գ — G g
Դ դ — D d
Ե ե — E e 
Զ զ — Z z
Է է — E՛ e՛
Ը ը — Ë ë
Թ թ — T’ t’
Ժ ժ — Zh zh
Ի ի — I i
Լ լ — L l
Խ խ — Kh kh
Ծ ծ — Ts ts
Կ կ — K k
Հ հ — H h
Ձ ձ — Dz dz
Ղ ղ — Gh gh
Ճ ճ — Ch ch
Մ մ — M m
Յ յ — Y y
Ն ն — N n
Շ շ — Sh sh
Ո ո — Vo vo (բառամիջում գրել o ձևով) 
Չ չ — Ch’ ch’
Պ պ — P p
Ջ ջ — J j
Ռ ռ — R’ r’
Ս ս — S s
Վ վ — V v
Տ տ — T t
Ր ր — R r
Ց ց — Ts’ ts’
ՈՒ ու — U u
Փ փ — P’p’
Ք ք — Q q
ԵՎ և Ev ev 
Օ օ — O՛ o՛
Ֆ ֆ — F f

Ռուսերեն

А а — A a
Б б — B b
В в — V v
Г г — G g
Д д — D d
Е е — E e
Ё ё — Io io
Ж ж — Zh zh
З з — Z z
И и — I i
Й й — Ï ï 
К к — K k
Л л — L l
М м — M m
Н н — N n
О о — O o
П п — P p
Р р — R r
С с — S s
Т т — T t
У у — U u
Ф ф — F f
Х х — Kh kh
Ц ц — Ts ts
Ч ч — Ch ch
Ш ш — Sh sh
Щ щ — Shch shch
Ъ ъ — “
Ы ы — Y y
Ь ь — ‘
Э э — E՛ e՛
Ю ю — Iu iu
Я я — Ia ia

Բեռնել ցուցումները

Theme: Overlay by Kaira